نشان‌های میرزا قلم

نشان‌های میرزا قلم:

میرزا قلم که از میرزا های قدیم وطن است و همیشه صادقانه، به دقت و با بی طرفی کامل وظایف اش را انجام داده است، اینجا در افغان فکت نیز همکار ما و مرزای قلم به دست مخاطبین عزیز است و بعد از راستی آزمایی اطلاعات یکی از عکس های خود را که نشاندهنده وطن دوستی اش است منحیث نشان اهدا میکند.

  • درست: اطلاعات واقعیت دارد، حقایق قابل دسترس، راست بودن اطلاعات با حقایق موجود مورد تایید است و کدام مورد مهمی فراموش نشده است.

  • نیمه‌درست: اطلاعات واقعیت دارد اما اطلاعات و توضیحات بیشتر لازم است زیرا ممکن است جزپیات مهم فراموش شده باشد.

  •  نادرست: اطلاعات نادرست است زیرا سند یا فکت موجود معتبر آن را رد میکند.

  • اخبار سرچوک: اطلاعات ممکن درست باشد اما طوری ارایه شده است که واقعیت های مهم را پنهان کند و ذهنیت عامه را منحرف سازد.

  • یک زاغ چهل زاغ: اطلاعات یک زاغ چهل زاغ بوده و ناممکن است که با واقعیت ها و اسناد موجود آن را تایید یا رد نمود.

  • شاخ‌دار:اطلاعات کاملا نادرست و بی بنیاد است که حتی مرزا قلم شاخ میکشد.

Back to top button
× ارسال پیام؟