قیدخانه میرزاقلم

اطلاعات جعلی، دروغ پراگنی، غلط رسانی و اخبار منفی، بخشی از خبرنگاری زرد یا پروپاگندا است که از طریق رسانه های اجتماعی در حال گسترش می‌باشد. در حالیکه  اخبار منفی از جذابیت و ارزش خبری بیشتری برخوردار می‌باشد اما می‌تواند به نوعی اعتیاد هم تبدیل شود که جامعه را از حیث روحی و روانی آسیب برساند.
در دسترس بودن گوشی، انترنت و کانال های خبری زمینه‌ی انتشار چنین اطلاعات را در افغانستان افزایش داده است، انتشار و همه گیری اخبار منفی در جامعه کاهش اعتماد عمومی را به بار آورده است، بحران اعتماد در جامعه شکل گرفته و سرمایه اجتماعی ما شدیدا متاثر شده است.
از پیامدهای دیگر غلط رسانی و دروغ پراگنی اینست که برای هموطنان ما احساس نا امیدی داده است و صدها افغان از اقوام و مذاهب مختلف توهین، تحقیر و هتک حرمت شده اند. حتا در زندگی برخی ها استرس، تنش و اضطراب ایجاد کرده است. در این بخش گروه تحقیق میرزا قلم کانال های یوتیوب، حساب های فیسبوک و تویتتر را که مشغول غلط رسانی و دروغ پراگنی اند به بررسی می‌گیریم و بعد از اهدای نشان میرزا آنها را به مخاطبین معرفی و زندانی می‌نماییم. مصمم استیم تا مردم عزیز خود را برای مبارزه با شایعه پراگنی و غلط رسانی توانمند و آگاه بسازیم.
شما می‌دانید که انسان موجود اجتماعی است و افراد هستند که جامعه بزرگ انسانی را تشکیل می‌دهند بنا سلامتی و آگاهی آنها تاثیر در سلامتی و پاکی همه‌ي مردم دارد. تعدادی از کانال ها اند که مسایل را بی اهمیت جلوه می‌دهند و هم‌چنین توده های مردم را به مسایل خیلی ابتدایی و حاشیه‌یی مشغول نموده اند تا خودشان کسب درآمد نمایند.

شماره  نام کانال یا حساب کاربری(زندانی) محتوای زندانی سلول زندان پلتفرم زندانی
1 پرشین سیتی  شایعه و غلط رسانی نادرست یوتیوب
2 وطن دوستان افغانستان دروغ رسانی  شاخ دار یوتیوب
3 دروغ رسانی  شاخ دار یوتیوب
4 دروغ رسانی  شاخ دار یوتیوب
5 تاجکستان اینترنشنال اخبار غلط  شاخ دار توییتر
6 شادخت فاطمه  حساب جعلی حساب جعلی فیسبوک
7 خط قلب  حساب جعلی یک زاغ چهل زاغ فیسبوک
8

Back to top button
× ارسال پیام؟